Mitrabheda SUb stories

This is the Sub stories version of mitrabheda

1.1. kīlotpāṭi-vānara-kathā कीलोत्पाटि-वानर-कथा


1.2. gomāyu-dundubhi-kathā गोमायु-दुन्दुभि-कथा


1.3. dantila-gorambha-kathā दन्तिल-गोरम्भ-कथा


1.4. āṣāḍhabhūti-jambuka-dūtī-kathā आषाढभूति-जम्बुक-दूती-कथा


1.5. mithyāviṣṇu-kaulika-kathā मिथ्याविष्णु-कौलिक-कथा


1.6.1. baka-karkaṭaka-kathā बक-कर्कटक-कथा


1.6. kākī-kanakasūtra-kṛṣṇasarpa-kathā काकी-कनकसूत्र-कृष्णसर्प-कथा


1.7. siṃha-śaśaka-kathā सिंह-शशक-कथा


1.8. mandavisarpiṇī-matkuṇa-kathā मन्दविसर्पिणी-मत्कुण-कथा


1.9. caṇḍarava-śṛgāla-kathā चण्डरव-शृगाल-कथा


1.10. uṣṭra-kākādi-kathā उष्ट्र-काकादि-कथा


1.11.1. kāṣṭhabhraṣṭa-kacchapa-kathā काष्ठभ्रष्ट-कच्छप-कथा


1.11.2. trayāṇāṃ-matsyānāṃ-kathā त्रयाणां-मत्स्यानां-कथा


1.11.3. caṭakadampati-kuñjara-kathā चटकदम्पति-कुञ्जर-कथा


1.11. ṭiṭṭibha-samudra-kathā टिट्टिभ-समुद्र-कथा


1.12. siṃha-śṛgāla-kathā सिंह-शृगाल-कथा


1.13 sūcīmukha-vānara-kathā सूचीमुख-वानर-कथा


1.14. vānara-caṭakadampati-kathā वानर-चटकदम्पति-कथा


1.15.1. mūrkhabaka-nakula-kathā मूर्खबक-नकुल-कथा


1.15. dharmabuddhi-pāpabuddhi-kathā धर्मबुद्धि-पापबुद्धि-कथा


1.16. lauhatulā-vaṇikputra-kathā लौहतुला-वणिक्पुत्र-कथा


1.17.1. nṛpasevaka-vānara-kathā नृपसेवक-वानर-कथा


1.17.2 caurabrāhmaṇa-kathā चौरब्राह्मण-कथा